INSTRUCŢIUNI PROPRII – ACŢIUNI ÎN CAZ DE CUTREMUR

SCOP

Salvarea vieţii şi protejarea integrităţii fizice în caz de cutremur a angajaţilor precum şi altor persoane din …………. ( colaboratori, vizitatori, clienţi), prin evacuarea lor de urgenţă din incinte /clădiri, precum şi salvarea bunurilor materiale aferente (când e posibil).

TERMENI ŞI DEFINIŢII
Cutremur:ruptura brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorată mişcării plăcilor tectonice, care generează o mişcare mai mult sau mai puţin puternică a solului.
Falie: fractură a scoarţei terestre în lungul căreia se produc deplasări.
Focar: punct teoretic în interiorul Pământului în care are loc declanşarea cutremurului.
Epicentru: proiecţia focarului pe suprafaţa Pământului.
Intensitate seismică: cuantificarea consecinţelor unui cutremur – pe scara Mercalli cu 12 grade – ţinând cont de efectele acestuia asupra populaţiei, construcţiilor şi mediului.
Magnitudine: parametru care arată cantitatea de energie eliberată la producerea unui cutremur, măsurată pe scara Richter cu 9 grade;
Locaţie ………….: Cladire de birouri (administrative), Centrala termica, etc…
Cale de evacuare: spaţii cu circulaţie liberă care conduc (prin uşi, coridoare, holuri, balcoane, terase, pasaje, case de scări interioare ale clădirii sau scări exterioare metalice de incendiu) spre nivelul solului .
Ascensoarele NU se considera cai de evacuare.
Punct de Adunare: loc stabilit în prealabil, de preferinţă în loc deschis, ferit de căderea unor parţi din cladirile ce pot fi avariate.
Este marcat printr-un panou fond albastru cu litere albe cu inscripţia “Loc de Adunare”. Spaţiul de curte – parcare societate.
Echipa de primă intervenţie: echipa formată din 4 persoane (conducătorul intervenţiei, responsabilul cu evacuarea, responsabilul cu mânuirea stingătorului, responsabilul cu mânuirea hidrantului).
Echipa este constituită pe bază de voluntariat şi este instruită periodic, teoretic şi practic, pentru a reacţiona corect în cazul producerii unei situaţii de criză într-una dintre locaţiile societăţii.
PED: Plan de evacuare la dezastre: (Set de proceduri, care descriu modul de acţiune a diverselor compartimenete ale companiei în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă şi se axează pe pregătirea, modul de acţiune în timpul crizei şi revenirea la normal în timpul cel mai scurt posibil) .


INTRODUCERE
În caz de cutremur sau alte pericole ce pot avea loc în clădirea societăţii, este important a se urmări evacuarea cât mai rapidă şi în siguranţă a persoanelor.
În acest sens, în funcţie de categoria persoanelor implicate, se stabilesc modalităţile de alarmare, comportamentul de adoptat în caz de urgenţă, atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească factorii responsabili desemnaţi.
Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi evacuare, instruirea lucrătorilor trebuie să cuprindă şi pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor care se face organizat în societate, conform unui program de instruire;Ord 712 / 2005
Această Instrucţiune se adresează tuturor responsabililor, care îi instruiesc pe lucratori în privinţa comportamentului pe care trebuie să-l adopte în caz de alarmă. Pe de altă parte oferă directorului societăţii şi Responsabilului cu Situaţii de urgenţă un sprijin efectiv la stabilirea unui plan corect de alarmare.
Fiind un document caracteristic condiţiilor interne ale societăţii, lucrarea nu e un model standard pentru Planul de alarmare şi evacuare, ci doar schiţează structura.
Se poate întâmpla ca societatea să trebuiască să fie rapid evacuată ca urmare a unei ameninţări anonime cu bombă sau a altor delicte criminale.
Pentru a stabili măsurile speciale corecte de acţiune în aceste cazuri, în vederea includerii lor în Planul de alarmare şi evacuare, se solicită sprijinul poliţiei şi protecţiei civile.
Managementul este cel care are responsabilităţi şi competenţe pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de alarmare şi evacuare.

MASURI DE PREVENIRE
Căi de evacuare şi salvare
Căile de evacuare şi salvare din societate (coridoare, scări, ieşiri) trebuie să fie permanent utilizabile, iar lăţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de echipamente, mobilier, etc.
Uşile trebuie ţinute permanent închise. În caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de evacuare, se va urmări închiderea tuturor uşilor, fără însă a le bloca.
Sistem de alarmare
Funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de lucru.
Semnalul de alarmare trebuie să fie cunoscut de către lucratori.
Se recomandă, pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă

Planul general şi planurile pe etaje
La parter, în locul cel mai vizibil (în apropierea intrării) se va amplasa dosarul cuprinzând planul general al clădirii şi planurile pe etaje, pe care se vor desena căile de evacuare şi salvare, echipamentele de alarmare, stingătoarele şi hidranţii.

Planul de alarmare şi evacuare
Societatea trebuie să-şi elaboreze propriul plan de alarmare şi evacuare. Acesta cuprinde măsurile organizatorice care trebuie luate în caz de pericol.
Lista cu numerele de telefon unde, în caz de urgenţă, se pot apela:
serviciul public al pompierilor civili din localitate :
pompierii militari: 112
serviciul de ambulanţă şi alte servicii publice: 112 ……
trebuie să fie amplasată lângă fiecare telefon din societate.

În prima zi de lucru în societate lucrătorii vor fi instruiţi cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în situaţii de urgenţă. Pe parcursul anului, în cadrul instructajului periodic, conform Ord 712 / 2005, lucrătorilor li se vor prelucra materialele prevăzute în graficul anual de instruire în domeniul Situaţiilor de urgenţă.
La fiecare loc de muncă se vor afişa instrucţiuni pe care lucrătorii trebuie să le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare.
Şefii locurilor de muncă au rolul de a-i instrui pe lucratori în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul situaţiilor de urgenţă, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l aibă.

Exerciţii de alarmare şi evacuare
Exerciţiul de alarmare şi evacuare se execută în condiţiile cele mai dificile (de exemplu: unele coridoare şi/sau casa scării pline de fum).
Lucrătorii trebuie informaţi corect cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de cutremur şi anumite pericole la care pot fi supuşi:

FAZE DE PARCURS ÎN CAZ DE CUTREMUR
Alarmarea
Pompierul societatii, Resp cu situatii de urgenta sau personalul Dir de Servicii interne al societăţii poate declanşa alarma şi anunţa forţele de intervenţie după principiul gradual. Evacuarea clădirii are întâietate stingerii incendiului.

Evacuarea clădirii
Lucrătorii părăsesc clădirea sub supravegherea şefului locului de muncă. Se vor utiliza căile de evacuare şi salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte (echipamente, obiecte de vestimentaţie, etc.).
La părăsirea locaţiei, şeful locului de muncă se va asigura că toţi lucratorii au ieşit din încăpere.

Locul de adunare
Lucrătorii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare atelier, birou, etc. Şeful locului de muncă face prezenţa şi anunţă rezultatul Reprez. Managementului sau Responsabilului p.s.i. din societate.

PREVENIREA UNOR AVARIERI, ACCIDENTĂRI ÎN SITUAŢIE DE CUTREMUR

Aceste recomandări se adresează personalului tehnic-administrativ din instituţii, urmând a fi concretizate în sarcini de serviciu judicios distribuite. Este util să se cunoască scopul diferitelor măsuri care se întreprind, spre a întelege sensul protecţiei anti-seismice şi a participa la unele din ele:
Identificaţi mobilierul şi obiectele grele care atârnă peste pupitre, mese, paturi, locuri circulante, ce pot cădea peste acestea, înlocuiţi-le cu altele mai uşoare, fixaţi-le contra detaşării sau mutaţi-le astfel încât să nu vă pericliteze viaţa sau integritatea în caz de oscilaţii sau cădere (lămpi grele, tablouri, oglinzi, vaze, boxe, acvarii, material didactic, calculatoare, dulapuri, rafturi, etajere, etc.).
Asiguraţi piesele de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte între ele, şi prin prindere de un perete, grindă solidă, mai ales la etajele superioare şi în locurile unde se aglomerează de obicei copiii etc.
Amplasaţi toate aparatele grele pe rotile astfel încât să nu fie în vecinătatea ieşirilor din încăperi sau coridoare, spre a nu le bloca prin deplasari, la seisme.
Amplasaţi obiectele fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur, iar vasele mari pentru chimicale şi combustibili, în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în care nu se aglomereaza lumea şi nu există pericol de incendiu.
Limitaţi deplasările echipamentelor tehnice şi utilitare mari în aşa fel încât în caz de cutremur, racordurile să nu sufere deteriorari şi să se degaje gaze, sau să se scurga combustibili, apa, chimicale etc.
Verificaţi periodic tavanele, podul, acoperişul, balcoanele, cornişele, calcanele, terasa şi învelitoarea, astfel încât la seisme să nu cadă cărămizi, placaje, tencuieli, ornamente, ţigle, jardiniere asupra intrărilor, asupra aleilor înconjuratoare, străzilor sau la vecini.
Procedaţi similar faţă de elementele care ar putea să cadă dinspre clădirea învecinată, inclusiv din îmbinarea cu blocul alăturat sau gardul de zid al vecinilor.
Consultaţi un specialist în structuri de rezistenţă, cu privire la tipul şi starea pereţilor desparţitori nestructurali, spre a nu prinde de aceştia obiecte grele sau pentru a preveni căderea lor peste ocupanţi.
Este recomandabil să aveţi în spaţiile comune extinctoare, amplasate în locuri cunoscute şi accesibile, lângă surse potenţiale de incendiu şi să ştiţi cum să le utilizaţi, conform normelor PSI.
Este util să aveţi depozitate grupat, într-un loc cunoscut, o rezervă specială de alimente uscate şi conserve, apă de băut, o trusă de prim ajutor cu medicamente, lanterne, un radio şi baterii utilizabile în caz de urgenţă şi de întreruperea alimentării cu energie electrică etc. pentru 3 zile.
Asiguraţi uşile dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât vesela depozitată să nu producă accidente.
Retineţi locul de amplasare al comutatoarelor, siguranţelor, robinetelor generale şi locale pentru electricitate, apă şi gaze şi modul lor de manevrare, astfel încât la nevoie, după seism, să puteţi lua unele măsuri minime de intervenţie de urgenţă (închidere/deschidere). Pastraţi la îndemână truse de scule adecvate.
Informaţi-vă despre îndeplinerea obligaţiilor legale ale deţinătorilor de cladiri privind:
evaluarea rezistenţei anti-seimice actuale a structurii clădirii;
reparaţiile şi consolidarile necesare;
proiectarea şi executarea lucrărilor necesare;
asigurarea pentru daune seismice, forme şi taxe necesare.
Nu uitaţi ca timpul acţionează şi asupra clădirilor proiectate şi executate spre a rezista la seisme şi că viaţa dvs. depinde de masurile luate!
Adresaţi-vă numai instituţiilor autorizate în acest scop, respectând prevederile şi termenele legale, mai ales dacă la seismele precedente structura clădirii a manifestat deficienţe sau sensibilităţi.
Semnalaţi celor în drept şi insistaţi să se întreprindă masuri de control, intretinere si reparatii pentru oprirea degradarii unor fundatii, ziduri, acoperisuri, calcane, cornise, cosuri de fum, repararea si ancorarea cu tiranti.
Recomandati cadrelor didactice, personalului si elevilor sa retina in memorie particularitatile localitatii, cartierului si imprejurimilor locuintei, ale drumului pe care se deplaseaza zilnic la scoala sau acasa, avand in vedere eventualele pericole descrise in cele ce urmeaza:
Caderea unor elemente de constructie nestructurale (ziduri, caramizi, tencuieli,placaje, ornamente, cosuri de fum, cornise, parapeti, etc.);
Spargerea si caderea unor geamuri, in special la cladirile inalte;
Caderea unor obiecte, mobilier, etc.;
Caderea unor stalpi si linii electrice;
Incendii rezultand din scurt circuite, conducte de gaze rupte, rasturnarea unor instalatii de gatit si incalzit, etc.
Alunecari de terenuri, avalanse in zona muntoasa, lichefierea unor terenuri nisipoase.
Obisnuiti-va sa va ganditi la protectie si atunci cand va aflati in alta situatie (in concediu, in alta localitate, la spectacole, in vizita, etc.).
Discutati cu toti membrii familiei despre procedura utilizata in caz de cutremur. Consultati brosurile despre protectia antiseimica in diferite situatii.
Explicati anticipat lucratorilor modalitatile de autoprotectie in caz de cutremur si recomandati exersarea periodica, ordonata, a unor astfel de masuri
Explicati lucratorilor noua metoda, a triunghiului:
„Te vei aseza langa un corp solid (dulap, pat, birou, etc) si nu sub el pentru ca la eventuala cadere a tavanului sau a altor corpuri grele poti fi strivit sub pat, birou, etc. Daca te asezi langa pat, birou poti fi protejat in golul ramas prin ultima pozitie de cadere a tavanului, oblica intre dusumea si pat, birou.”
Explicati anticipat adultilor si minorilor ca in cazuri speciale se poate proceda la evacuarea cladirii dupa un seism puternic, dar aceasta se va efectua in liniste, ordonat, fara aglomerare si numai din dispozitia celor anume desemnati de conducere, dupa verificarea cailor de iesire si a faptului ca pericolele de afara nu sunt mai mari decat la ramanerea in interior.

Efectuati periodic exercitii de evacuare controlata din diferite spatii, in corelare si cu recomandarile organelor de aparare civila sau a celor de prevenire si stingere a incendiilor.

CE TREBUIE FACUT IN TIMPUL UNUI CUTREMUR PUTERNIC

Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti, protejati copiii, batranii si femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur.
Preveniti tendintele de a se parasi biroul, atelierul, locuinta etc. deoarece durata redusa a fazei seismice initiale va face ca faza puternica a miscariisa surprinda grupurile de persoane pe scari, in aglomeratie si panica, ducand la accidente.
Daca va aflati in fata unei cladiri, ramaneti departe de aceasta, feriti-va de tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, care de obicei se pot prabusi in strada.
Daca va aflati inauntru ramaneti acolo, departe de ferestre care se pot sparge, stati inspre centrul cladirii, langa un perete structural rezistent.
Protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, birou, masa, iar copiii sub bancile din clasa sau mese, care sunt suficient de rezistente spre a feri de caderea unor lampi, obiecte, mobile suprapuse, tencuieli ornamentale etc.
(Consultati anticipat, in masura posibilitatilor, un specialist in structuri de rezistenta, spre a cunoaste care sunt elementele rezistente).
Sprijiniti-va cu palmele pe podea sau tineti-va cu mainile de piciorul mesei sau tocul usii, spre a va asigura stabilitatea.
In lipsa unor astfel de posibilitati de a va mentine sub soc stabilitatea, va puteti proteja stand la podea langa un perete solid, ghemuit pe genunchi si coate, cu fata in jos: cu palmele impreunate va veti proteja capul (ceafa), iar cu antebratele pe lateral, fata.
Inchideti sursele de foc cat puteti de repede, iar daca a luat foc ceva, interveniti imediat dupa ce a trecut socul puternic.
Daca sunteti intr-un atelier, aplicati imediat, dupa caz, masurile de protectie specifice locului dvs. de activitate.
Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, dar daca puteti – deschideti usa spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, in vederea eventualei evacuari dupa terminarea miscarii seismice si verificarea starii scarilor si a zonei de la iesire. Evitati aglomeratia.
Nu alergati in strada sau pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis si sigur, feriti-va de versantii de unde pot cadea roci sau pot avea loc alunecari de teren.
Daca seismul va surprinde in autoturism, opriti-va cat puteti de repede intr-un loc deschis, evitand cladirile prea apropiate de strada, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice aeriene si stati inauntru. Feriti-va de firele de curent electric cazute.
Daca sunteti intr-un mijloc de transport in comun sau in tren, stati pe locul dvs. pana se termina miscarea seismica. Conducatorul trebuie sa opreasca si sa deschida usile, dar nu este indicat sa va imbulziti la coborare sau sa spargeti ferestrele.
In metrou pastrati-va calmul si ascultati recomandarile personalului trenului, daca acesta s-a oprit intre statii in tunel, fara a parasi vagoanele.
Daca va aflati intr-un loc public cu aglomerari de persoane (teatru, cinematograf, biserica, stadion, sala de sedinte) nu alergati catre iesire; imbulzeala produce mai multe victime decat cutremurul. Stati calm si linistiti-va vecinii de pe rand.

Alte reguli:
Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios. Fiecare persoană trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior din încăperea în care se află.
Toate trecerile, coridoarele şi scările, care, în caz de pericol, sunt căi de evacuare şi salvare trebuie să fie menţinute libere.
Nu alergaţi, dar nu mergeţi nici agale.
Lucratorii fără supraveghere se alătură un grup cu sef şi părăsesc clădirea.
Pe timpul alarmei lucratorii unei locatii rămân împreună. La locul de adunare seful locului de munca face prezenţa. Lucratorii lipsă sunt anunţaţi directorului.
Alarma este oprită doar de directorul societatii. Când semnalul de alarmă se opreşte nu înseamnă neapărat oprirea alarmei.

Reclame